فهرست بستن
 • بیمه شیخ
  54,500تومان

  پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

  خطرهای مورد تعهد:

  • خطرهای مورد تعهد: آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل طغیان آب رودخانه ،زلزله و آتشفشان، طوفان،گردباد تندباد، سرقت ، اثاث،ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از ریزش باران و ذوب برف ، خسارت ناشی از سنگینی برف، نوسانات برق، مسئولیت مالی ، ناشی از وقوع آتش سوزی انفجار و ترکیدگی لوله آب دربرابر همسایگان، هزینه اجاره و اسکان موقت، غرامت فوت و یانقص عضو دائم،هزینه پزشکی

  ساختمان و موجودی و محتویات مورد بیمه بشرح زیر تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت:

   

  مورد بیمه سرمایه و تعهدات پایه بیمه
  ارزش اعیانی ساختمان وتاسیسات و اثاث منزل مسکونی دربرابر خطرهای آتش سوزی انفجار،صاعقه،سیل،طوفان،زلزله،ترکیدگی لوله آب،ضایعات ناشی ازبارش باران وذوب برف، سنگینی برف 500.000.000 ریال
  اثاث منزل مسکونی دربرابر خطرسرقت تا مبلغ 50.000.000 ریال
  مسئولیت مالی دربرابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجارو ترکیدگی لوله آب درمحل مورد بیمه تا مبلغ. 20.000.000 ریال
  حداکثر غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن درمحل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی. انفجار، صاعقه ، سیل، زلزله و سرقت جمعاًتا مبلغ. 50.000.000 ریال
  حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی. انفجار، صاعقه ، سیل، زلزله و سرقت جمعاً تا مبلغ. 5.000.000 ریال
  حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی درمحلی دیگردرصورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی ،انفجار، ،سیل و زلزله قابل سکونت نباشد به مبلغ. 10.000.000 ریال
  دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی درقبال خطر نوسانات برق 30.000.000 ریال
  خسارت های احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا اعضای خانواده وی مستقر درپارکینگ محل مورد بیمه در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، زلزله وسیل تا مبلغ 100.000.000 ریال
  جمع کل حق بیمه با احتساب مالیات برارزش افزوده وعوارض شهرداری با سازه آجری 763000ریال
  جمع کل حق بیمه با احتساب مالیات برارزش افزوده وعوارض شهرداری با سازه بتن و سوله،اسکلت فلز و آیین نامه 2500 545000 ریا

   

   

   

  تعهدات فوق حداکثر تا 30 برابر قابل افزایش میباشد در صورت تمایل لطفا ضریب افزایش را مشخص نمایید.