لیست بیمه های عمر و سرمایه گذاری پیشنهادی بیمه رهنمود

بهترین پیشنهادهای بیمه عمر و سرمایه گذاری

"مان" بیمه ایران

برای میانگین سنی 35 سال

بیمه عمر و سرمایه گذاری

 حق بیمه ماهانه :500.000تومان

مدت : 30ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد500.

بیمه عمر و سرمایه گذاری

حق بیمه ماهانه :500.000تومان

مدت :20ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

حق بیمه ماهانه :500.000تومان

مدت :10ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

حق بیمه ماهانه : 200.000 تومان  مدت : 30ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

حق بیمه ماهانه :200.000 تومان 

مدت :20 ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

 حق بیمه ماهانه :200.000 تومان 

مدت :10ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

 حق بیمه ماهانه : 300.000 تومان مدت :30ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

حق بیمه ماهانه :300.000 تومان

مدت :20ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

 حق بیمه ماهانه:300.000 تومان

مدت :10 ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

حق بیمه ماهانه :1.000.000 تومان

مدت :20ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

حق بیمه ماهانه :1.000.000 تومان

مدت : 30ساله

درصورت تایید جدول پیشنهادی هزینه ماه اول واریز نمایید تا بیمه پیشنهادی صادر گردد